برای ترجمه متون به شکل ساده، ابتدا بایستی سه عنصر فاعل، فعل و مفعول را از هم منفک و جدا کرد و سپس با مراجعه به فرهنگ لغات، برای هر یک از کلمات، برابر و معادل دقیق فارسی و متداول را پیدا کرده و در نهایت، با توجه به تقدم و تاخر کلمات، ترجمه ی آنرا بازنویسی کرد. مثال ذیل، به بیان موضوع کمک می کند:

Educational Administration is a field which ideally distinguishes itself from administration and management through its adherence to guiding principles of educational philosophy.

مرحله ی اول :

تشخیص فاعل، فعل و مفعول

هر کلمه ای که تا قبل از فعل is قرار دارد، نقش فاعلی خواهد داشت و در اینجا دو کلمه ی educational administration به صورت تفکیکی از آنچه که بعد از فعل is آمده، جدا میشود و نتیجتا دو کلمه ی a field ، نقش مفعولی پیدا میکند.

مرحله ی دوم :

برگردان و معادل فارسی واژه ها

کلمه به کلمه، واژه ها را برابر یابی کرده و مینویسیم (از چپ به راست)

رشته + یک + هست + مدیریت + آموزشی

مرحله ی سوم :

ترجمه و برگردان کلمات با توجه به معانی مدیریتی آنها ضمن رعایت توالی فاعل، مفعول و فعل در زبان و ادبیات فارسی(از راست به چپ)

مدیریت آموزشی، یک رشته است

در بخش های بعدی و برای ترجمه بقیه کلمات و عبارات، همین رویه را ادامه میدهیم (از چپ به راست):

+ مدیریت اداری + از + خودش + تفاوت و تمایز قایل شدن + به شکل آرمانی و دلخواه + که

اصول + رهنمود + به + انسجام و پیوستار+ خودش + از طریق + مدیریت اجرایی + و

فلسفه + آموزشی +

در پایان، برگردان و رعایت فاعل، مفعول و فعل با توجه به زبان و ادبیات فارسی(از راست به چپ) :

که به شکل دلخواه، خودش رااز مدیریت اداری و مدیریت اجرایی و از طریق پیوستن به اصول بنیادی(رهنمودی) فلسفه ی آموزشی، متمایز میسازد.

حالا، تمام جمله را در کنار یکدیگر گذاشته، ترجمه و برگردان نهایی را انجام میدهیم :

مدیریت آموزشی، رشته ای است که به شکل دلخواه، خودش رااز مدیریت اداری و مدیریت اجرایی و از طریق پیوستن(اتصال) به اصول بنیادی(رهنمودی) فلسفه ی آموزشی، متمایز میسازد.

در پایان، به جدول جایگاه واژه ها(part of speech) مورد نظر اشاره ای خواهیم کرد:

Others

Adverb

Adjective

Verb

Noun

a

ideally

educational

is

administration

Which


guiding

distinguishes

field

itself
management

and
adherence

its
principles

to / ofنظرات
ارسال نظر

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود / عضویت
طراح ایران
  • با وجود طراح ایران به راحتی پروژه های طراحی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • طراح ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران طراح کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به طراح ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران